Za stanove je dovoljan samo List nepokretnosti a za kuće i placeve je potrebna i kopija plana kako bi se vidjele granice placa i pristupni put.

Strani državljani mogu kupiti nekretninu u Crnoj Gori. Koraci su sledeći:

  • Odabrati željenu nekretninu
  • Ovjeriti Ugovor kod nadležnog suda.
  • Ovjereni ugovor se predaje u poresku upravu radi razreza poreza za kupljenu nepokretnost, koji je 3%, od procenjene vrijednosti. Ova stopa poreza ista je i za strane državljane kao i za držaljane Crne Gore.
  • Porez na promet treba platiti u roku od 15 dana od donošenja rješenja, nakon čega se vrši plaćanje kamate za svaki dan kašnjenja.
  • Ovjereni primjerak ugovora predaje se u upravu za nekretnine radi upisa vlasništva na ime kupca. Zakonski rok za upis je 60 dana. Nakon toga kupac dobija rješenje gdje se njemu potvrđuje da je on vlasnik kupljene nepokretnosti i nakon zakonskog roka za žalbu od 15 dana u listu nepokretnosti se prenosi promjena sa njegovim imenom. Kupac nakon upisa u listu nepokretnosti, koji je validan dokument, ima dokaz o vlasništvu nekretnine.

Strani državljani mogu kupiti stan, poslovni prostor i kuću sa placem do 5.000m2, koja se nalazi na jednoj katastarskoj parceli i upisati na svoje ime. Ukoliko strani državljanin želi da kupi plac mora otvoriti preduzeće u Crnoj Gori da bi taj plac registrovao na ime svog preduzeća.

Garancija se defini[e kupoprodajnim Ugovorom.

Eventualni nedostaci evidentiraju se putem zapisnika i shodno tome rješavaju

Naša kompanija ENTEXT INŽENJERING je specijalizovana u oblasti nadzora gradnje tako da Vam nju toplo preporučujemo.

Naša kompanija ENTEXT INŽENJERING radi usluge adaptacije i renoviranja postojećih objekata.

Advokatska kancelarija sa kojom sarađujemo će Vam dati sve odgovore na ovo pitanje.